Všeobecné obchodné podmienky dodania obchodného systému spoločnosti Profinesa s.r.o.

Čl. I

Definície a pojmy

 1. Dodávateľ: obchodná spoločnosť Profinesa s.r.o., sídlom Trnavská cesta 82/D, 821 02 Bratislava, IČO: 36743763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka číslo: 44780/B.
 2. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o nadobudnutie a užívanie obchodného systému poskytovaného dodávateľom.
 3. Dodanie obchodného systému predstavuje jednotlivé činnosti dodávateľa alebo ich vzájomný súhrn, poskytované dodávateľom v jeho sídle, prevádzkach, alebo u objednávateľa najmä:
  – predaj, inštalácia, konfigurácia, fiškalizácia a servis registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní,
  – predaj, inštalácia, konfigurácia a servis príslušenstva k registračným pokladniciam,
  – predaj spotrebného materiálu k registračným pokladniciam,
  – predaj, inštalácie a konfigurácie IT HW,
  – predaj, inštalácia a konfigurácia aplikačného software ekonomická agenda/skladové hospodárstvo, na prevádzkach a priamo u klienta
  – návrh, predaj, inštalácia, konfigurácia a servis kamerových / zabezpečovacích systémov.
 4. Cenová kalkulácia: rozsah vecí a činností poskytovaných dodávateľom konkrétnemu objednávateľovi podľa jeho požiadaviek spolu s kúpnou cenou.
 5. Písomná objednávka – záväzná objednávka objednávateľa, preukazujúca záujem objednávateľa o rozsah vecí a činností obchodného systému poskytovaného dodávateľom.

Čl. II
Základné ustanovenia

 1. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať obchodný systém v rozsahu písomnej objednávky, cenovej kalkulácie alebo zmluvy o dodaní obchodného systému.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje previesť na objednávateľa vlastnícke právo k obchodnému systému.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje včas a riadne zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu a prevziať obchodný systém od dodávateľa.

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnúť v pdf súbore kliknutím TU.