VOP - Profinesa

partner pre Vaše podnikanie
Title
Prejsť na obsah
O nás
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky dodania obchodného systému spoločnosti Profinesa s.r.o.

Čl. I
Definície a pojmy
1. Dodávateľ: obchodná spoločnosť Profinesa s.r.o., sídlom Trnavská cesta 82/D, 821 02 Bratislava, IČO: 36743763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka číslo: 44780/B.
2. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o nadobudnutie a užívanie obchodného systému poskytovaného dodávateľom.
3. Dodanie obchodného systému predstavuje jednotlivé činnosti dodávateľa alebo ich vzájomný súhrn, poskytované dodávateľom v jeho sídle, prevádzkach, alebo u objednávateľa najmä:
- predaj, inštalácia, konfigurácia, fiškalizácia a servis registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní,
- predaj, inštalácia, konfigurácia a servis príslušenstva k registračným pokladniciam,
- predaj spotrebného materiálu k registračným pokladniciam,
- predaj, inštalácie a konfigurácie IT HW,
- predaj, inštalácia a konfigurácia aplikačného software ekonomická agenda/skladové hospodárstvo, na prevádzkach a priamo u klienta
- návrh, predaj, inštalácia, konfigurácia a servis kamerových / zabezpečovacích systémov.
4. Cenová kalkulácia: rozsah vecí a činností poskytovaných dodávateľom konkrétnemu objednávateľovi podľa jeho požiadaviek spolu s kúpnou cenou.
5. Písomná objednávka – záväzná objednávka objednávateľa, preukazujúca záujem objednávateľa o rozsah vecí a činností obchodného systému poskytovaného dodávateľom.

Čl. II
Základné ustanovenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať obchodný systém v rozsahu písomnej objednávky, cenovej kalkulácie alebo zmluvy o dodaní obchodného systému.
2. Dodávateľ sa zaväzuje previesť na objednávateľa vlastnícke právo k obchodnému systému.
4. Objednávateľ sa zaväzuje včas a riadne zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu a prevziať obchodný systém od dodávateľa.

Čl. III
Kúpna cena
1. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi kúpnu cenu uvedenú v cenovej kalkulácii alebo v zmluve o dodaní obchodného systému. Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov dohodou zmluvných strán. K dohodnutej kúpnej cene bude v zmysle platných právnych predpisov účtovaná príslušná DPH.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu za plnenie dodávateľa prostredníctvom zálohovej a vyúčtovacej faktúry. Dodávateľ vystaví zálohovú faktúru až do výšky 50% z kúpnej ceny v zmysle cenovej kalkulácie. Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru na zostávajúcu časť kúpnej ceny v zmysle cenovej kalkulácie, po odovzdaní a prevzatí obchodného systému podľa skutočne vykonaných prác uvedených v súpise vykonaných prác potvrdených osobou objednávateľa.
3. Vystavené faktúry dodávateľa na zaplatenie kúpnej ceny je objednávateľ povinný uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia. Fakturácia bude uskutočňovaná v zmysle
platných právnych predpisov na území SR účinnými ku dňu vystavenia faktúr.
4. Ak dôjde k zmene colných, daňových alebo iných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú kúpnej ceny, dodávateľ je oprávnený primerane zvýšiť kúpnu cenu obchodného systému v rozsahu zmien týchto právnych predpisov.
5. Plnenie objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu zanikne okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet dodávateľa v zmysle vystavených faktúr alebo zaplatením celej kúpnej ceny v hotovosti dodávateľovi v jeho sídle a prevádzkach. Dodávateľ písomne potvrdí objednávateľovi zaplatenie kúpnej ceny v hotovosti.
6. V prípade, že na riadne plnenie dodávateľa budú potrebné veci alebo činnosti nezahrnuté do cenovej kalkulácie, dodávateľovi vzniká právo na navýšenie kúpnej ceny dodania obchodného systému.

Čl. IV
Miesto a čas dodania
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi obchodný systém v mieste dodania určenom v písomnej objednávke alebo v zmluve o dodaní obchodného systému (ďalej len „miesto dodania“).
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať obchodný systém objednávateľovi v lehote 5 dní od pripísania úhrady časti kúpnej ceny v zmysle vystavenej zálohovej faktúry (ďalej len „dodacia lehota“). Plnenie dodávateľa dodať obchodný systém objednávateľovi sa považuje za splnené v prípade omeškania objednávateľa s prevzatím obchodného systému.
3. Začatie dodania obchodného systému dodávateľom je podmienené pripravenosťou miesta kde sa má dielo vykonať. Dodávateľ je oprávnený poskytnúť obchodný systém pred uplynutím dodacej lehoty. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť pri vykonávaní diela tak, aby mohol zhotoviteľ včas a riadne poskytnúť obchodný systém. Objednávateľ v rámci tejto súčinnosti umožní zamestnancom dodávateľa prístup do priestorov svojich objektov za účelom vykonania diela. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením poskytnúť obchodný systém po dobu neposkytovania súčinnosti objednávateľom.
4. V prípade, že dodávateľ nebude môcť dodať obchodný systéme včas, t. j. v dohodnutej dodacej lehote z dôvodu vyššej moci, či iných objektívnych okolností nezavinených dodávateľom /napr. stávka, verejné nepokoje, vojna, dovozné, vývozné a prevozné zákazy a pod./, pôvodná dodacia lehota sa predlžuje o čas trvania prekážky. Omeškanie dodávateľa s dodaním obchodného systému z uvedeného dôvodu o viac ako 6 mesiacov zakladá oprávnenie objednávateľa i dodávateľa odstúpiť od zmluvy o dodaní obchodného systému.

Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pri odovzdávaní obchodného systému súčasne doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie, na užívanie obchodného systému a na oboznámenie sa s jej obsluhou.
2. Objednávateľ ak nie je dohodnuté inak sa zaväzuje osobne prevziať obchodný systém v sídle, v prevádzke dodávateľa do 3 dní odo dňa výzvy dodávateľa. Prevzatie bezvadného a funkčného obchodného systému potvrdí objednávateľ dodávateľovi podpísaním „Odovzdávacieho protokolu obchodného systému“.
3. Ak je objednávateľ v omeškaní s prevzatím obchodného systému, dodávateľ sa zaväzuje urobiť opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie obchodného systému. Objednávateľ je povinný nahradiť dodávateľovi primerané náklady, ktoré dodávateľovi pritom vznikli. Na ten účel je oprávnený zadržiavať obchodný systém.
4. Objednávateľ je povinný prezrieť dodaný obchodný systém a skontrolovať funkčnosť podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa. Ak objednávateľ neprezrie obchodný systém alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal obchodný systému už v čase prechodu nebezpečenstva škody na obchodnom systéme.
5. Objednávateľ potvrdzuje, že pred uvedením obchodného systému do prevádzky bol dodávateľom oboznámený s možnosťami a pravidlami užívania obchodného systému a s tým spojenými rizikami. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený požiadať dodávateľa o odborné usmernenie či radu.

Čl. VI
Nebezpečenstvo škody na obchodnom systéme a vlastnícke právo
1. Nebezpečenstvo škody na obchodnom systéme prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme obchodný systém od dodávateľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s obchodným systémom a objednávateľ nesplní povinnosť prevziať poskytnutý obchodný systém. Škodou na obchodnom systéme sa rozumie poškodenie, zničenia, strata a znehodnotenie obchodného systému bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.
2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k obchodnému systému zaplatením celej kúpnej ceny (ďalej len „výhrada vlastníckeho práva“).

Čl. VII
Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi záruku na časti obchodného systému v rozsahu v akom bola záruka poskytnutá dodávateľovi výrobcom vecí tvoriacich obchodný systém. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznámený dodávateľom so záručnými podmienkami výrobcu vecí tvoriacich obchodný systém. Záručné podmienky upravujú rozsah záruky, dĺžku záručnej doby, výnimky z poskytnutej záruky, ako i zánik nároku zo záruky za akosť.
2. Objednávateľ je povinný oznámiť vady prvkov obchodného systému bez zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ zistil vady alebo mal zistiť vady pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, ktorú bol povinný uskutočniť podľa článku 4 ods. 4.
3. Dodávateľ odstráni ohlásené vady v lehote 30 dní od oznámenia vád objednávateľom. V prípade závažnosti vád je dodávateľ oprávnený predlžiť uvedenú lehotu o 30 dní, pričom o tejto skutočnosti upovedomí objednávateľa. V prípade, nemožnosti odstránenia vád v lehote dodávateľom, objednávateľ je oprávnený požadovať výmenu vadných prvkov obchodného systému.
4. Oprava časti obchodného systému a výmena nefunkčných dielov prebieha zásadne v sídle, alebo prevádzkach dodávateľa, ak dodávateľ neurčí inak. Za týmto účelom je objednávateľ povinný na vlastné náklady dopraviť vadné časti obchodného systému do prevádzky dodávateľa.
5. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na obchodnom systéme vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
6. Nároky zo záruky za akosť ako i nároky zo zodpovednosti za vady nevzniknú, ak:
a) objednávateľ opravoval časti obchodného systému sám alebo prostredníctvo inej osoby, než zmluvného partnera výrobcu obchodného systému oprávneného pre uskutočňovanie servisných prác a záručných opráv
b) objednávateľ nakladal so obchodným systémom nevhodným alebo neobvyklým užívateľským spôsobom, alebo kládol privysoké a neprimerané požiadavky na obchodný systém
c) odberateľ nedodržal predpisy o ošetrovaní a údržbe obchodného systému, nepostupoval pri užívaní obchodného systému v súlade s poskytnutou dokumentáciou.
d) do obchodného systému boli inštalované neoriginálne alebo iné náhradné diely, použitie ktorých nebolo schválené výrobcom obchodného systému,
e) obchodný systém bol technicky upravený spôsobom, ktorý nebol schválený výrobcom alebo v obchodnom systéme boli použité iné súčasti a prvky ako stanovuje výrobca.

Čl. VIII
Ochrana osobných údajov
1.Objednávateľ výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov udeľuje dodávateľovi súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v zmluve o dodaní obchodného systému, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu objednávateľ poskytne pred uzavretím zmluvy o dodaní obchodného systému alebo počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou.
2. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona (ďalej len „evidencia“), pre účely výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov predávajúceho.
3. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ môže jeho osobné údaje poskytnúť v súlade s účelom podľa bodu 2 tohto článku i tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností podľa bodu 2 tohto článku.
4. Súhlas objednávateľa podľa tohto článku je platný počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou o dodaní obchodného systému a po skončení tohto právneho vzťahu i po dobu, počas ktorej je predávajúci povinný v evidencii viesť osobné údaje o objednávateľovi alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností dodávateľa alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.
5. Objednávateľ berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracovávanie osobných údajov je neodvolateľný, nakoľko v opačnom prípade dodávateľ nebude môcť plniť voči objednávateľovi práva a povinnosti dodávateľa.

Čl. IX
Sankcie
1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením kúpnej ceny podľa článku II Všeobecných obchodných podmienok, dodávateľovi vznikne voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z nezaplatenej kúpnej ceny za každý deň omeškania.
2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok dodávateľa na náhradu škody.

Čl. X
Zánik zmluvy
1. Zánik zmluvy nastane:
a) dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od zmluvy
c) zaplatením odstupného
2. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na zániku zmluvy o dodaní obchodného systému.
3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dodaní obchodného systému, ak:
a) objednávateľ mešká so zaplatením kúpnej ceny o viac než 30 dní,
b) objednávateľ mešká s prevzatím obchodného systému o viac ako 30 dní,
c) dodávateľ po uzatvorení zmluvy o dodaní obchodného systému má odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti objednávateľa,
d) na majetok objednávateľa sa začne konkurzné konanie, konanie o reštrukturalizácií alebo návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa sa zamietne pre nedostatok majetku objednávateľa.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dodaní obchodného systému, ak:
a) dodávateľ mešká s dodaním obchodného systému podľa článku III ods. 3 a 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
5. Zmluvná strana, ktorá odstupuje od zmluvy je povinná preukázať existenciu dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť riadne odôvodnené. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje za splnenú dňom preukázateľného prevzatia odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutím toto odstúpenie od zmluvy prevziať. Právo na náhradu škody nie je dotknuté. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka ani nároku na zmluvnú pokutu.
6. Pre doručovanie je rozhodujúce sídlo, či adresa zmluvných strán uvedená v záhlaví objednávky objednávateľa. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpením od zmluvy ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie.
8. Ak dôjde k zániku zmluvy o dodaní obchodného systému objednávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa zániku tejto zmluvy dodať obchodný systém so všetkými jeho súčasťami dodávateľovi alebo do jeho prevádzky na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Objednávateľ je povinný nakladať s obchodným systémom, ktorý je povinný po zániku zmluvy vydať dodávateľovi, nakladať spôsobom nezlučiteľným s výkonom zádržného práva a je vylúčené oprávnenie zadržať ho na zabezpečenie svojej peňažnej pohľadávky voči dodávateľovi.
9. Ak príde k zániku zmluvy o dodaní obchodného systému objednávateľ sa zaväzuje za každý deň, po ktorý objednávateľ obchodný systém riadne užíval zaplatiť dodávateľovi odplatu za užívanie obchodného systému, ktorá zodpovedá odplate, za ktorú dodávateľ obchodný systém v mieste a čase uzatvorenia zmluvy o dodaní obchodného systému prenajíma, prípadne odplate za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný obchodný systém v mieste a čase uzatvorenia zmluvy o dodaní obchodného systému obvykle prenajíma. Pri nadmernom opotrebení sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi sumu, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty obchodného systému, pričom sa vychádza zo všeobecnej hodnoty obchodného systému porovnateľného veku.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodaní obchodného systému. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je „Odovzdávací protokol obchodného systému“.
2.Všetky neskoršie zmeny ako i zrušenie zmluvy o dodaní obchodného systému alebo Všeobecných obchodných podmienok sa musí uskutočniť písomnou formou. Tieto
všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v dvoch exemplároch s povahou rovnopisu, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a jeden objednávateľ.
3. Neúčinnosť alebo neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy o dodaní obchodného systému či Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na účinnosť ani platnosť ostatných ustanovení zmluvy ani Všeobecných obchodných podmienok..V takomto prípade nahradia zmluvné strany neúčinné prípadné neplatné ustanovenia ustanoveniami, ktoré sú právne prípustné a najviac sa približujú zámeru sledovanému zmluvnými stranami.
4.Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že tento záväzkovo právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. (ďalej len „Voľba Obchodného zákonníka“).
5. Záväzkové vzťahy zo zmluvy o dodaní obchodného systému, či Všeobecných obchodných podmienok dodania obchodného systému sa v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov spravujú slovenským právnym poriadkom (ďalej len „voľba práva“)-
6. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy o dodaní obchodného systému, či Všeobecných obchodných podmienok predaja obchodného systému, ako i prípadné nároky na náhradu škody v súlade s ustanovením § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov podliehajú právomoci vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „voľba právomoci“)
6. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že zmluva o dodaní obchodného systému e a Všeobecné obchodné podmienky sú vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, zmluvu a Všeobecné obchodné podmienky si riadne prečítali a porozumeli jej všetkým ustanoveniam a na znak súhlasu s ich obsahom ich podpísali. Zároveň svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva ani Všeobecné obchodné podmienky neboli uzatvorené v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť.


V Bratislave dňa 1.4.2020

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnúť v pdf súbore kliknutím TU.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno: PROFINESA s.r.o.
Sídlo: Trnavská cesta 82/D, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 36 743 763
IČ DPH: SK2022330090

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

PROFINESA s.r.o.
Trnavská cesta 82/D, 821 02 Bratislava

02 / 20 90 69 12

OTVÁRACIE HODINY:


Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00
Návrat na obsah